REGULAMIN BIBLIOTEKI

Opublikowano: wtorek, 22 październik 2019

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz kształceniu i doskonaleniu pracy nauczycieli.
 2. Biblioteka służy do poszukiwania i wykorzystywania informacji    z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 3. Biblioteka szkolna rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.
 4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciel i inni pracownicy szkoły.
 5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę szkolną (wyjątkiem jest księgozbiór podręczny).
 6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 7. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 9. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 10. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki na 2 tygodnie.
 11. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu  materiałów na kolejny okres lub dokonać rezerwacji na określony tytuł książki.
 12. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 13. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 14. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki  jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 15. W bibliotece należy zachować ciszę. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 16. Czytelnik (uczeń), który nie przestrzega zasad regulaminu może w każdej chwili zostać wyproszony z biblioteki.
 17. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką szkolną.
 18. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie  oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe.
 19. Do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny  być zwrócone. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed  upływem ustalonego terminu.
 20. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami.
 21. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami  i wychowawcami w zakresie edukacji czytelniczej i informacyjnej.
 22. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową oraz przekazuje bezzwrotnie materiały ćwiczeniowe. Zasady wypożyczania  podręczników  lub materiałów edukacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki.

 

 

 

Odsłony: 114

Strefa logowania